Kallelse till årsmöte 29 feb kl. 18-20

Det är dags för föreningens högtid, nämligen årsmötet där du som medlem har möjlighet att göra din röst hörd och tycka till om vilka som ska föra din talan under 2016.

Mötet kommer att hållas i Idrottens hus på Karlsgatan 28, lokalen som vi kommer hålla till i heter Atlanta.
Vi hoppas att du tar dig dit måndag den 29:e februari, 18-20

Sista dag att lämna motioner är måndag 2016-02-01

Eventuella motioner från medlemmar lämnas till styrelsen. Kontaktuppgifter till styrelsen finns på vår hemsida http://www.laget.se/BLACKKNIGHTS/Board

Valberedningens förslag föreligger senast måndag 2016-02-08

Årsmöteshandlingar, valberedningens förslag med mera kommer att publiceras på hemsidan.

Välkommen!

Styrelsen

 

 

Förslag till dagordning

1 Mötets öppnande

2 Fråga om årsmötets behöriga utlysande

3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

4 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

5 Fastställande av röstlängd för mötet

6 Fastställande av föredragningslista

7 Föredragning av verksamhetsberättelse inkl. förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2015

8 Revisionsberättelse

9 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

10 Fastställande av medlemsavgifter för 2016

11 Fastställande av verksamhetsplan 2016-2018 med budget för 2016

12 Val av föreningens ordförande för en tid av ett år

13 Val av en ordinarie styrelseledamot för en tid av ett år

14 Val av tre ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år

15 Val av två suppleanter med för dem fastställd turordning för en tid av ett år

16 Val av två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år

17 Val av två ledamöter till valberedningen varav en ordförande för en tid av ett år

18 Val av ombud till SDF-möten och andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud

19 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

20 Övriga frågor

21 Avslutning